ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή/και τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όπως περιγράφεται στην πολιτική
απορρήτου. Σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
περιγράφεται από τους διαχειριστές του Ιστότοπου www.personalcoach-trx.gr, ο
τρόπος χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μέσω
διαδραστικών δυνατοτήτων ή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων,
σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR)
2016/679. Η συγκεκριμένη Πολιτική Ιδιωτικότητας υπόκειται στην τρέχουσα
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν έχει
ισχύ για οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό,
των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί εκτός σύνδεσης (offline) ή δεδομένων που
συλλέγουν τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) από ιστοσελίδες που
συνδέονται με το www.personalcoach-trx.gr (για παράδειγμα μέσω links σε τρίτους),
αλλά δεν ελέγχονται από αυτό. Ως εκ τούτου ο παρών Ιστότοπος δεν ευθύνεται για
τους Όρους Προστασίας Ιδιωτικότητας ή/και Προσωπικών Δεδομένων που
ακολουθούν οι άλλοι ιστότοποι. Η πολιτική απoρρήτου δημιουργήθηκε για να
διασφαλίσει την ιδιωτικότητα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
k.zoubopouloutrx@gmail.com, εάν έχετε κάποια απορία ή προβλήματα σχετικά με
τα προσωπικά δεδομένα σας και με μεγάλη χαρά θα σας βοηθήσουμε.
Το www.personalcoach-trx.gr είναι σε διαδικασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό
του GDPR.


Παρακάτω επεξηγούμε τα εξής:


Ποιες είναι οι αρχές της προστασίας των δεδομένων που ακολουθούμε
Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με σας
Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
Πως ασφαλίζουμε τα δεδομένα σας
Πληροφορίες σχετικά με τα cookies
Πληροφορίες επικοινωνίας

Ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου


Προσωπικά Δεδομένα – Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ.1 ως προσωπικά δεδομένα
περιγράφεται “κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή
έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα,
αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμματικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή

έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική,
γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω
φυσικού προσώπου”.


Επεξεργασία – Αντίστοιχα, επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 2 νοείται:
“κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση,
η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η
αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε
άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή
η καταστροφή”.


Υποκείμενο Δεδομένων – ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά
δεδομένα είναι υπό επεξεργασία.


Παιδί – ένα φυσικό πρόσωπο κάτω των 16 χρονών.

Εμείς, στο www.personalcoach-trx.gr υποσχόμαστε να ακολουθούμε τις παρακάτω
αρχές προστασίας δεδομένων:
 Η επεξεργασία είναι νόμιμη, δίκαιη, διαφανής. Οι ενέργειες επεξεργασίας
μας είναι νόμιμες. Πάντα σεβόμαστε τα δικαιώματα σας πριν
επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα σας προσφέρουμε τις
πληροφορίες που θα επεξεργαστούμε εφόσον μας το ζητήσετε.
 Η επεξεργασία περιορίζεται στον σκοπό και μόνο για τον οποίο τα ζητήσαμε.
Οι ενέργειες επεξεργασίας μας ταιριάζουν με τον σκοπό για τον οποίο τα
προσωπικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν.
 Η επεξεργασία γίνεται με τα λιγότερα δυνατόν δεδομένα. Εμείς μαζεύουμε
μόνο και επεξεργαζόμαστε το λιγότερο πλήθος προσωπικών δεδομένων για
κάθε σκοπό.
 Η επεξεργασία είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν
πρόκειται να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας περισσότερο
από όσο χρειάζεται.
 Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των
δεδομένων.
 Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιβεβαιώσουμε την ακεραιότητα και
την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
 Τα δικαιώματα για τα δεδομένα του υποκειμένου
 Σεβόμαστε και δέσμευσή μας είναι να ικανοποιούμε στο βαθμό του εφικτού
και του νόμιμου τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών
δεδομένων, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ/GDPR
2016/679.
Ενδεικτικά το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
Δικαίωμα στην πληροφόρηση – έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα
προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται, ποια δεδομένα συλλέγονται, από
που έχουν μαζευτεί και γιατί και από ποιόν επεξεργάζονται.

Δικαίωμα στην πρόσβαση – έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα
δεδομένα που συλλέγονται από / για εσάς. Αυτό περιέχει το δικαίωμα να
αιτηθείτε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων
που έχουμε στη διάθεσή μας.
Δικαίωμα στην διόρθωση – έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση ή
την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία είναι λανθασμένα
ή ανολοκλήρωτα.
Δικαίωμα στην λήθη – σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αιτηθείτε την
διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία μας.
Δικαίωμα στην απαγόρευση της επεξεργασίας – όταν είναι εφαρμόσιμο σε
μερικές περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να εμποδίσετε στην επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων.
Δικαίωμα στην άρνηση στην επεξεργασία – σε μερικές περιπτώσεις έχετε
το δικαίωμα να αρνηθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
σας, για παράδειγμα στην περίπτωση που γίνονται απευθείας ενέργειας
marketing.
Δικαίωμα στην άρνηση σε αυτόματη επεξεργασία – έχετε το δικαίωμα να
αρνείστε την αυτόματη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας προφίλ, που να μην είναι βασισμένο σε αυτόματη επεξεργασία.
Αυτό το δικαίωμα μπορείτε να το εξασκείτε όταν υπάρχει ένα αποτέλεσμα
της δημιουργίας προφίλ το οποίο δημιουργεί νομικές επιπτώσεις σχετικά με
εσάς ή σας επηρεάζουν πάρα πολύ.
Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να
αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή όπως την διαβάζει η
μηχανή (machine-readable format) ή εάν είναι εφικτό, σαν απευθείας
μεταφορά από τον ένα επεξεργαστή στον άλλο.
Δικαίωμα στην υποβολή ένστασης – στην περίπτωση στην οποία
αρνηθούμε το αίτημα σας σύμφωνα με
με το δικαίωμα στην πρόσβαση, θα σας προμηθεύσουμε και την
αιτιολόγηση που προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Εάν δεν είστε
ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε χειριστεί το αίτημα σας
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Δικαίωμα στην απόσυρση της αποδοχής – έχετε δικαίωμα να αποσύρετε
οποιαδήποτε αποδοχή έχετε κάνει για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων σας.


Δεδομένα που συλλέγουμε


Πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας
Αυτό μπορεί να είναι το e-mail σας, το όνομα σας, κυρίως πληροφορίες οι οποίες
είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση μίας υπηρεσίας ή για να ενισχυθεί η
εμπειρία εξυπηρέτησής σας από μας.
Πληροφορίες που μαζεύουμε αυτόματα για εσάς
Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα από τα cookies
και άλλα εργαλεία. Για παράδειγμα, πληροφορίες από την IP διεύθυνση σας, το
αγοραστικό παρελθόν σας (εάν υπάρχει) κλπ. Αυτές οι πληροφορίες

χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σας. Όταν
χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή όταν βλέπετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας
μας, οι ενέργειες σας μπορεί να παρακολουθούνται.
Πληροφορίες από τους συνεργάτες μας
Μαζεύουμε τις πληροφορίες από τους έμπιστους συνεργάτες μας με την
επιβεβαίωση ότι έχουν νόμιμες βάσεις για να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες με
εμάς. Αυτές μπορεί να είναι πληροφορίες που έχετε προσφέρει απευθείας σε
αυτούς ή έχουν μαζέψει σχετικά με σας με νόμιμες διαδικασίες τους.
Πληροφορίες δημόσια διαθέσιμες
Μπορούμε να μαζέψουμε πληροφορίες για εσάς οι οποίες είναι δημόσια
διαθέσιμες.
Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε:
 να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, να σας
ενημερώσουμε για προωθητικές ενέργειες κατά το αίτημα σας, για να
επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες ή να σας
ενημερώσουμε για αλλαγές σε υπηρεσίες μας.
 να ενισχύσουμε την εμπειρία εξυπηρέτησης σας.
 να εκπληρώσουμε μια υποχρέωση λόγω ενός νόμου ή συμβολαίου.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νόμιμων μέσων και / ή με την
συγκατάθεση σας.
Όταν πρόκειται να συνταχτεί ένα συμφωνητικό ή να εκπληρωθούν υποχρεώσεις
ενός συμφωνητικού, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους
ακόλουθους λόγους:
 για να πιστοποιήσουμε την ταυτότητά σας,
 για να σας προσφέρουμε μια υπηρεσία,
 για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε για πωλήσεις είτε για να σας
τιμολογήσουμε.
Με βάση ενός νομικού ενδιαφέροντος, Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας
δεδομένα για τους παρακάτω λόγους:
 για να σας στείλουμε προσωποποιημένες προσφορές,
 για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την
αγοραστική συμπεριφορά και ιστορία) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η
ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται,
 για να διενεργήσουμε ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανοποίηση των
πελατών,
 Εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει ανάλογα, θεωρούμε ότι η προσφορά
υπηρεσιών οι οποίες είναι παρόμοιες ή ίδιες με την αγοραστική ιστορία σας
και η συμπεριφορά πλοήγησης στην ιστοσελίδα είναι στα νόμιμα
ενδιαφέροντα μας.

 Με την συγκατάθεση σας Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για
τους ακόλουθους λόγους:
 για να σας στείλουμε newsletters ενημέρωσης με συμβουλές και άρθρα
σχετικά με την γυμναστική και την διατροφή και καμπάνιες προσφορών.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά Δεδομένα σας έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε την
υποχρέωση που δημιουργείται από τον Νόμο και/ή χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά
Δεδομένα σας για επιλογές που προσφέρονται από τον Νόμο. Έχουμε το δικαίωμα
να κάνουμε ανώνυμα τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και να τα
χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα εκτός της Πολιτικής μας
μόνο όταν είναι ανώνυμα. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες με τις χρεώσεις σας και
άλλες πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς εφόσον χρειάζονται για λογιστικούς
λόγους ή για υποχρεώσεις που απαιτεί η Εφορία, η Νομοθεσία κλπ.
Μπορεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για επιπρόσθετες
υποχρεώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται εδώ, αλλά είναι συμβατές με τον αρχικό
σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεχθεί. Για να γίνει αυτό, θα σιγουρευτούμε ότι:
η σχέση που υπάρχει μεταξύ των σκοπών, του περιεχομένου και την φύση των
Προσωπικών Δεδομένων είναι κατάλληλη για περαιτέρω Επεξεργασία.
Η περαιτέρω Επεξεργασία δεν πρόκειται να επηρεάσει τα συμφέροντα σας και
θα υπάρχει η κατάλληλη διασφάλιση για την Επεξεργασία.
Αν συμβεί, θα σας ενημερώσουμε για κάθε περαιτέρω επεξεργασία και τους
σκοπούς της.


Φόρμες επικοινωνίας
Τα δεδομένα της φόρμας επικοινωνίας, προωθούνται στο email server μας και δεν
αποθηκεύονται στο cms ( wordpress). Συνήθως και διατηρούνται για μικρό χρονικό
διάστημα, έως ότου εκπληρωθούν όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με το αίτημα
σας.
Ποιος άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας
Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με ξένους. Οι συνεργάτες μας
(προσωπικό, εταιρεία hosting, διαφημιστική, λογιστικό γραφείο κλπ.) που έχουν
πρόσβαση σε αυτά, είναι δεσμευμένοι ώστε να μην το κάνουν ούτε εκείνοι.
Συνδεόμενα Τρίτα Μέρη:
Facebook.com – Για την προώθηση διαφημιστικών
Google Adwords – Για την προώθηση διαφημιστικών
Google Analytics –  Για να παρακολουθούμε την χρήση και την αποδοτικότητα της
ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας.
Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτα Μέρη ή σε Δημόσιους
Φορείς όταν είμαστε Νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Μπορεί να
αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτα Μέρη εάν το έχετε επιτρέψει
ή υπάρχουν νόμιμες βάσεις και λόγοι γι αυτό.

Πως διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας
Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να διαφυλάξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα
σας ασφαλή.  Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα για την επικοινωνία και την
μεταφορά των δεδομένων (όπως το HTTPS). Χρησιμοποιούμε ανωνυμοποίηση
(anonymising) και διαδικασία ψευδωνύμου (pseudonymising) όπου χρειάζεται.
Παρακολουθούμε τα συστήματα μας για πιθανά τρωτά σημεία και επιθέσεις.
Χρησιμοποιούμε λογισμικό για την προστασία της ιστοσελίδας και του server.
Εάν και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την
απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών (πχ σε περίπτωση υποκλοπής με
οποιονδήποτε τρόπο από τρίτους). Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε
τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Επίσης θα σας
ενημερώσουμε εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα σας ή τα ενδιαφέροντά σας.
Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε  μια παραβίαση
δεδομένων και να βοηθήσουμε τις αρχές εάν ποτέ υπάρξουν παραβιάσεις.


Παιδιά
Δεν συλλέγουμε επίτηδες ή εν γνώση μας πληροφορίες από παιδιά. Δεν
στοχεύουμε παιδιά με τις υπηρεσίες μας.
Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε
Χρησιμοποιούμε cookies και/ή παρόμοιες τεχνολογίες για να αναλύσουμε την
συμπεριφορά πελάτη, να διαχειριστούμε το site, να εντοπίσουμε τις κινήσεις των
χρηστών, και για να συλλέξουμε πληροφορίες για τους χρήστες. Αυτό γίνεται για να
προσωποποιήσουμε και να ενισχύσουμε την εξυπηρέτηση σας και την καλή
εμπειρία με εμάς.
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας.
Τα Cookies αποθηκεύουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στο να βοηθήσουν
τις ιστοσελίδες να λειτουργήσουν. Μόνο εμείς έχουμε πρόσβαση στα cookies που
δημιουργούνται από την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ελέγξετε τα cookies σας στο
επίπεδο του browser. Επιλέγοντας να απενεργοποιήσετε τα cookies μπορεί να
καθυστερήσει την χρήση μερικών ενεργειών.
Χρησιμοποιούμε cookies για τους παρακάτω λόγους:
Υποχρεωτικά cookies – αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά για εσάς  για να κάνετε
χρήση μερικών σημαντικών ενεργειών στην ιστοσελίδα μας, όπως να συνδεθείτε σε
αυτήν. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία.
Λειτουργικά cookies – αυτά τα cookies προσφέρουν λειτουργικότητα. Κάνουν την
χρήση των υπηρεσιών μας πιο βολική και κάνουν την προσφορά των προσωπικών
χαρακτηριστικών και επιλογών δυνατή. Για παράδειγμα, μπορούν να θυμηθούν το
όνομα σας και το email σε φόρμες σχολιασμών και δεν χρειάζεται να περάσετε ξανά
αυτές τις πληροφορίες την επόμενη φορά που θα σχολιάσετε.

Analytics cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν την χρήση
και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας.
Διαφημιστικά cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν
διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντα σας. Επιπλέον,
χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των επαναλήψεων που βλέπετε
μια διαφήμιση. Συνήθως βρίσκονται στην ιστοσελίδα από διαφημιστικά δίκτυα με
την συγκατάθεση του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Αυτά τα  cookies θυμούνται οτι
έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα και αυτές τις πληροφορίες μοιράζονται με άλλους
οργανισμούς όπως οι διαφημιστές. Συχνά τα στοχευμένα ή διαφημιστικά  cookies
συνδέονται με το την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που προσφέρεται από τον
άλλο οργανισμό.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας
μέσω των ρυθμίσεων στο browser σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε κάποια
από τα cookies τρίτων μερών με την χρήση μιας πλατφόρμας που διασφαλίζει την
ιδιωτικότητα όπως optout.aboutads.info ή youronlinechoices.com. Για περισσότερες
πληροφορίες για τα cookies, επισκεφτείτε το allaboutcookies.org.
Χρησιμοποιούμε τα Google Analytics για να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα στην
ιστοσελίδα μας. Η Google έχει την δική της  Πολιτικής Απορρήτου την οποία
μπορείτε να την δείτε  εδώ. Εάν θέλετε να αποτρέψετε την δυνατότητα να σας
εντοπίζει το Google Analytics, επισκεφτείτε το  Google Analytics opt-out page .


Πληροφορίες Επικοινωνίας
Υπεύθυνη για την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας www.personalcoach-trx.gr
είναι η κυρία Κατερίνα Ζουμποπούλου. Αν κάποια στιγμή θέλετε τα στοιχεία σας να
διαγραφούν εντελώς από το site μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας απλά το αίτημά σας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.zoubopouloutrx@gmail.com.


Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου
Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.
Η τελευταία αλλαγή έγινε στις 12/5/2020.